Politica de confidențialitate (Privacy Policy)

 1. Informații generale

Dreptul de protecție a datelor cu caracter personal este unul dintre obiectivele noastre. Astfel dedicăm toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Date companie:  Consult-Line SRL, RO15510857, J40/8013/13.06.2003, adresă: Str. Constantin Daniel, No. 13, Sector 1, București - denumită în continuare „Consult-Line”.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.consultline.ro (numit în continuare „Site-ul”).

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Consult-Line va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul acceptării utilizării cookie-urilor.

Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați Politica de utilizare a Cookie-urilor.

 1. Scopurile și temeiurile prelucrării

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Consult-Line prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate prin intermediul cookie-urilor pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară, furnizată odată cu acceptarea utilizării cookie-urilor. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 1. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Consult-Line va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Consult-Line va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Consult-Line pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Consult-Line poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Consult-Line în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Consult-Line prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Consult-Line pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

 1. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Consult-Line, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Consult-Line cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc.;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri nejustificate, de către Consult-Line a datelor cu caracter personal inexacte, precum și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Consult-Line să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Consult-Line către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare - se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Consult-Line sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Consult-Line poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Ne rezervăm dreptul de actualizare și modificare a prezentului document pentru a reflecta orice modificare a site-urilor noastre sau a legislației în vigoare.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: .

Stiri

Termeni și condiții   Confidențialitate   Cookies